dissabte, 21 de maig de 2016

Llista definitiva i proclamació de candidats al Secretariat Territorial

Un cop finalitzat el termini de presentació d'impugnacions sense que se n'hagi rebut cap, la llista provisional de candidatures passa a ser definitiva:
  • Josep Alegre
  • Salvador Bori
  • Ramon Casanellas
  • M. Teresa Escolà
  • Margarida Font
  • Antoni Pont
  • Xavier Roca
  • Teresa Santallúcia
  • Josep Torres

En tant que el nombre de candidats no supera la quantitat màxima de membres que han de formar part del Secretariat Territorial, d'acord amb allò previst en l'article 9 del reglament electoral, els candidats queden proclamats de forma automàtica i no caldrà procedir a efectuar votacions.

Així, doncs, segons el previst en l'article 16 de l'esmentat reglament, el nou secretariat es constituirà formalment el proper dimarts 24 de maig a partir de les 20:30.