dimarts, 17 de maig de 2016

Eleccions al Secretariat Territorial 2016: convocatòria, reglament i cronograma

CONVOCATÒRIA D'ELECCIONS AL SECRETARIAT TERRITORIAL 2016

L'Assemblea General Ordinària de Tàrrega per la Independència realitzada el 17 de maig de 2016 ha aprovat convocar eleccions per renovar el Secretariat Territorial, a realitzar el dia 24 de maig de 2016.

El reglament de règim intern de l'ANC diu, entre altres coses:

Article 3.10
2. Per ser elector per al Secretariat Territorial, els membres han d’estar al corrent de pagament de les contribucions fixades per l’Associació, i per ser elegible, a més a més, no ocupar càrrecs orgànics de cap partit polític, ni en l’àmbit local ni nacional, ni ocupar llocs de responsabilitat en àmbits polítics de rang nacional.
3. La durada del mandat dels càrrecs del Secretariat Territorial serà de dos anys, sens perjudici de la seva possible reelecció per un únic període successiu d'igual durada.

Article 3.12
Fora d’allò que s’estableix en els Estatuts i el present Reglament de Règim Intern, correspondrà a cada Assemblea Territorial regular autònomament el règim d’elecció del Secretariat Territorial i el seu règim de reunions i de funcionament intern.

Entenent que la següent proposta compleix estrictament amb l'article 3.12 esmentat, així com amb els estatuts i la resta del RRI, el ST en funcions de Tàrrega per la Independència, en la seva reunió extraordinària de 17/05/2016, posterior a l'AGO local en que s'ha decidit convocar eleccions per renovar el ST, ha aprovat el següent reglament electoral, que serà comunicat per correu-e a tots els socis de ple dret abans de les 22:00 del mateix dia 17 de maig i es farà públic a la web de Tàrrega per la Independència.


REGLAMENT ELECTORAL 2016

1.- Les eleccions es faran el dimarts 24 de maig de 2016, de 20:30 a 21:30, a l'habitual sala de reunions de la primera planta del Centre d'Entitats de Tàrrega, situat al carrer Segle XX, 2.

2.- La junta electoral territorial estarà formada per tres persones que no optin al nou ST: Carme Castells, Antoni Colomé i Carles Vall. Les seves funcions seran les que corresponguin per dur a bon terme el procés electoral en els terminis establerts en el present reglament.

3.- El nombre de membres a escollir serà un màxim de nou. Per tant, es podran marcar un màxim de nou noms a les paperetes de votació. En cas de marcar-ne més, el vot es considerarà nul.

4.- Qui vulgui ser candidat al ST podrà presentar la seva sol·licitud a tarrega@assemblea.cat. Cal ser soci de ple dret amb anterioritat al 25 de maig de l'any passat i estar al corrent de pagament a data d'aquesta convocatòria. El termini per presentar candidatures comença a les 22:00 del dimarts 17 de maig i acaba a les 22:00 del divendres 20 de maig.

5.- Les dades que caldrà aportar a l'esmentada sol·licitud són: nom i cognoms, població de residència, telèfon i correu-e de contacte. Opcionalment s'hi podrà afegir un escrit breu de presentació personal.

6.- El mateix divendres 20 de maig a partir de les 22:00 es publicarà a la web de Tàrrega per la Independència la llista provisional de candidatures admeses (sense les dades de telèfon i correu-e).

7.- Es podran presentar impugnacions, tant per reclamar l'admissió de qui hagi estat exclòs com per demanar l'exclusió de qui hagi estat admès, si es considera oportú. Les impugnacions es presentaran per correu-e a tarrega@assemblea.cat, degudament motivades, identificant clarament la persona o persones que presenten la reclamació, que hauran de ser socis de ple dret, indicant un telèfon mòbil i un correu-e de contacte. El termini per presentar les impugnacions acabarà a les 22:00 del dissabte 21 de maig i es resoldran en un termini màxim de 24 hores.

8.- A partir de les 22:00 del diumenge 22 de maig es publicarà a la web de Tàrrega per la Independència el llistat definitiu de candidatures admeses per formar part del ST de Tàrrega per la Independència.

9.- En cas de no haver-hi més candidats a formar part del ST que el màxim nombre de membres a escollir, aquests quedaran proclamats de forma automàtica i així es farà constar en la publicació prevista en el punt anterior, de forma que no caldrà procedir a efectuar votacions ni hi haurà opció a impugnar resultats, restant sense validesa els punts 10 a 15, ambdós inclosos, d'aquest reglament.

10.- La mesa electoral del dimarts 24 de maig es constituirà per part de les mateixes persones que formen la junta electoral territorial.

11.- Els votants s'hauran d'identificar amb un document oficial d'identitat que inclogui una fotografia, per tal de verificar la seva identitat.

12.- Finalitzat l'horari de votació, la mesa farà recompte dels vots i signarà les corresponents actes.

13.- La junta electoral farà públics els resultats provisionals a la web de Tàrrega per la Independència abans de les 22:00 del mateix dia de la votació, 24 de maig.

14.- Els candidats que no hagin estat escollits podran presentar a la junta electoral, si consideren que alguna irregularitat ha perjudicat la seva elecció, les reclamacions que considerin convenients, degudament motivades. Ho faran per correu-e a tarrega@assemblea.cat. El termini per presentar aquestes reclamacions acabarà a les 22:00 del dimecres 25 de maig i seran resoltes en un termini màxim de 24 hores.

15.- Abans de les 22:00 del dijous 26 de maig es publicarà a la web de Tàrrega per la Independència els resultats definitius de les eleccions al seu ST.

16.- A les 20:30 del dimarts 31 de maig es constituirà el nou ST que recollirà el testimoni del ST sortint i entre els membres que en formin part s'escolliran les persones que duran a terme les funcions de coordinació, secretaria i tresoreria. En cas de produir-se la situació prevista al punt 9, aquesta constitució es durà a terme una setmana abans, el dimarts 24 de maig, a la mateixa hora.

17.- Tot allò que no estigui contemplat en el present reglament, com ara el vot anticipat, s'entendrà sotmès als criteris de l'actual reglament electoral del Secretariat Nacional, al reglament de règim intern de l'ANC i als seus estatuts. En cas de voler exercir aquesta opció, sol·liciteu-ho a tarrega@assemblea.cat. Es desestima la opció de vot telemàtic en no disposar dels mitjans tècnics necessaris per poder-lo desenvolupar.


CRONOGRAMA ELECCIONS ST 2016

Termini per estar inscrit a l’ANC per ser elector (90 dies abans): 24/02/2016
Termini per estar inscrit a l´ANC per a ser candidat (365 dies abans) 25/05/2015

 • dt 17/05/2016, 22:00 - Inici del termini de presentació de candidatures al ST Tàrrega.
 • dv 20/05/2016, 22:00 - Fi del termini de presentació de candidatures al ST Tàrrega.
 • dv 20/05/2016, 22:00 - Publicació a la web de la llista provisional de candidatures.
 • dv 20/05/2016, 22:00 - Inici del termini de presentació de reclamacions i impugnacions a candidatures.
 • ds 21/05/2016, 22:00 - Fi del termini de presentació de reclamacions i impugnacions a candidatures.
 • dg 22/05/2016, 22:00 - Publicació a la web de la llista definitiva de candidatures.
 • dt 24/05/2016, 20:30 - Eleccions ST (o reunió constituent del nou ST).
 • dt 24/05/2016, 22:00 - Publicació a la web del resultats provisionals.
 • dt 24/05/2016, 22:00 - Inici del termini de reclamacions dels resultats provisionals.
 • dc 25/05/2016, 22:00 - Fi del termini de reclamacions dels resultats provisionals.
 • dj 26/05/2016, 22:00 - Proclamació del resultats definitius.
 • dt 31/05/2016, 20:30 - Reunió constituent del nou ST.