dimarts, 5 de maig de 2015

Convocatòria d'eleccions al Secretariat Territorial de Tàrrega per la Independència

TÀRREGA PER LA INDEPENDÈNCIA

CONVOCATÒRIA D'ELECCIONS AL SECRETARIAT TERRITORIAL

El reglament de règim intern de l'ANC diu, entre altres coses:

Article 3.9

1. Totes les Assemblees Territorials, sense excepció, han de basar la seva organització interna en un Secretariat Territorial constituït almenys per tres persones, que ocuparan les funcions de Coordinació, Secretaria i Tresoreria.
2. Serà incompatible ocupar els càrrecs de coordinador, secretari o tresorer d’una Assemblea Territorial amb la pertinença al Secretariat Nacional, llevat de dispensa expressa en aquest sentit per part del Secretariat Nacional.

Article 3.10

3. La durada del mandat dels càrrecs del Secretariat Territorial serà d’un any, sense perjudici de la seva possible reelecció per un màxim de dos períodes anuals més.

Article 3.12

Fora d’allò que s’estableix en els Estatuts i el present Reglament de Règim Intern, correspondrà a cada Assemblea Territorial regular autònomament el règim d’elecció del Secretariat Territorial i el seu règim de reunions i de funcionament intern.
D'acord amb l'article 3.10.3, en concurrència amb el 3.9.2, l'actual coordinador no pot optar a la reelecció, com així ho va comunicar.

Cal, doncs, procedir de forma immediata a la renovació del Secretariat Territorial (ST), per la qual cosa es convoquen les corresponents eleccions.

Amb el benentès que la següent proposta compleix estrictament amb l'article 3.12 esmentat, així com amb els estatuts i la resta del RRI, l'actual ST de Tàrrega per la Independència, en la seva reunió de 28/04/2015, ha aprovat la convocatòria d'eleccions per renovar el seu ST d'acord amb el següent reglament electoral, que serà comunicat per correu-e a tots els socis de ple dret abans de les 22:00 del 30 d'abril i es farà públic a la web de Tàrrega per la Independència.

REGLAMENT ELECTORAL 2015

1.- Les eleccions es faran el dimarts 19 de maig de 2015, de 20:45 a 21:30, a l'habitual sala de reunions de la primera planta del Centre d'Entitats de Tàrrega, situat al carrer Segle XX, 2.

2.- La junta electoral territorial estarà formada per tres persones que no opten al nou ST: Antoni Colomé, Teresa Garcia i Carme Pijuan. Les seves funcions seran les que corresponguin per dur a bon terme el procés electoral en els terminis establerts en el present reglament.

3.- El nombre de membres a escollir serà un màxim d'onze. Per tant, es podran marcar un màxim d'onze noms a les paperetes de votació. En cas d'haver-hi menys candidats a formar part del ST, se n'escollirà el màxim nombre senar possible.

4.- Qui vulgui ser candidat al ST podrà presentar la seva sol·licitud a tarrega@assemblea.cat. Cal ser soci de ple dret i estar al corrent de pagament a data d'aquesta convocatòria. El termini per presentar candidatures acabarà a les 20:00 del diumenge 10 de maig.

5.- Les dades que caldrà aportar a l'esmentada sol·licitud són: nom i cognoms, població de residència, telèfon i correu-e de contacte. Opcionalment s'hi podrà afegir un escrit breu de presentació personal.

6.- Abans de les 20:00 del dilluns 11 de maig es comunicaran per correu-e, a tots els socis de ple dret, la llista provisional de candidatures admeses (sense les dades de telèfon i correu-e).

7.- Es podran presentar impugnacions, tant per reclamar l'admissió de qui hagi estat exclòs com per demanar l'exclusió de qui hagi estat admès, si es considera oportú. Les impugnacions es presentaran per correu-e a tarrega@assemblea.cat, degudament motivades, identificant clarament la persona o persones que presenten la reclamació, que hauran de ser socis de ple dret, indicant un telèfon mòbil i un correu-e de contacte. El termini per presentar les impugnacions acabarà a les 20:00 del dimarts 12 de maig i es resoldran en un termini màxim de 24 hores.

8.- Abans de les 20:00 del dimecres 13 de maig s'enviarà un correu-e a tots els socis de ple dret amb el llistat definitiu de candidatures admeses per formar part del ST de Tàrrega per la Independència.

9.- La mesa electoral del dia 19 de maig es constituirà per part de les mateixes persones que formen la junta electoral territorial.

10.- Els votants s'hauran d'identificar amb un document oficial d'identitat que inclogui una fotografia, per tal de verificar la seva identitat.

11.- Finalitzat l'horari de votació, la mesa farà recompte dels vots i signarà les corresponents actes. La junta electoral farà públics els resultats provisionals per correu-e a tots els membres de ple dret abans de les 24:00 del mateix dia de la votació, 19 de maig.

12.- Els candidats que no hagin estat escollits podran presentar a la junta electoral, si consideren que alguna irregularitat ha perjudicat la seva elecció, les reclamacions que considerin convenients, degudament motivades. Ho faran per correu-e a tarrega@assemblea.cat. El termini per presentar aquestes reclamacions acabarà a les 20:00 del dimecres 20 de maig i seran resoltes en un termini màxim de 24 hores.

13.- Abans de les 20:00 del dijous 21 de maig s'enviarà un correu-e a tots els membres de Tàrrega per la Independència amb els resultats definitius de les eleccions al seu ST.

14.- A les 20:45 del dimarts 26 de maig es constituirà el nou ST que recollirà el testimoni del ST sortint.

15.- Tot allò que no estigui contemplat en el present reglament, com ara el vot anticipat, s'entendrà sotmès als criteris de l'actual reglament electoral del Secretariat Nacional, al reglament de règim intern de l'ANC i als seus estatuts.